Tác giả: J.K.Rowling
Dịch giả: Lý Lan
Người đọc: Đồng Linh, Nam Dương
-----o0o-----
Attached Files